Ruimte voor groei

3500 kilometer waterkering

Uit het voorbereidende onderzoek is onder andere gekeken naar de mogelijkheden in Nederland. Hieruit blijkt dat er volop ruimte is om het innovatieve concept van wind op dijken verder uit te rollen. In totaal heeft Nederland ruim 3500 kilometer aan dijken. Een positief vooruitzicht om op nog veel meer plekken windparken te kunnen ontwikkelen en het aandeel hernieuwbare energie uit wind te verhogen.

Green Deal Energie

In de Green Deal Energie heeft de Unie van Waterschappen samen met de Rijksoverheid de afspraken uit het Energieakkoord uitgewerkt. In het Energieakkoord is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor minstens 40 procent voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie. Met wind op de dijken is de verwachting dat de windturbines bijdragen aan het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen. De vergoeding die waterschappen ontvangen voor het plaatsen van windturbines kan weer gebruikt worden om de lasten voor consumenten te verlagen.